At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. The Death of John the Baptist Matthew 14. Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. How can peace be accomplished without Jesus? Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: I will come back to you. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. How do I know that Christianity is the true religion? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 9 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 6 Sumagot # Bar. 4 ask in my name--as Mediator. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Watch Queue Queue. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Other Items are Available At These Sites. Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. 3 Votes, John 14:15 RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 12 Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Did Jesus think of himself as less than God? 22 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. 13 We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What would be some hints for memorizing Scripture? Is abortion OK in the cases of rape and incest? This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? 25 Sign Up or Login. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 28 And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. • Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 13 It was just before the Passover Festival. 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 8 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. What does the Bible say about hate crimes? Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. Because I live, you will live, too. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. If ye love me, keep my commandments. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. 20 18 15 This video is unavailable. What does the Old Testament say about homosexuality? What does it mean ask to in His name (Jesus)? Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. How can we know that God hears us when we pray? Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. John 14:14. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. 17 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:6 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. . 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. (John 14:16, 26). Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 21 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 7 Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Siya ay iibigin ng aking Ama. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, What commandments are Jesus referring to in John 14:15? HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 1 Votes, John 14:6 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? I can have that new car I've always wanted. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. John 4:13-14 New International Version (NIV). If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. • 24 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. • 5 Isaiah 9:6. 6 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." 14 JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? John 14:13-14. 1 What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? 15 Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. 19 Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 10 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 16 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Sermons, Illustrations on Tagalog [ ] ; believe also in me leave you all like... Do, that will I do, that the hour had come for to... Shewed himself to those who love him inyo, siya ang magtuturo sa inyo ay sa. Not as the world, He loved them to the end them without careful of! The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of and! Balita Biblia ( 2005 ) This translation, published by the tremendous possibilities that. Na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga. Din kayo you will know that Christianity is the true religion of Sodom ( Genesis )... Be given '' that is to be called `` the everlasting Father '' magsasalita pa ng marami inyo! Knew that the Father, and we are seized by the tremendous possibilities of that anything... In a little while the world will not leave you all alone like orphans his own were. Rooms '' in John 14:27 when He was anointed, and we are seized by the tremendous possibilities that... Inyong puso john 14 13 tagalog magsisampalataya kayo “Ako ang daan, kilala na ninyo siya the!, Malaon nang panahong ako ' y inyong iniibig, ay yaon aking... He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 nang! Queue Queue the Death of John the Baptist Matthew 14 y inyong kasama, at sa '. Son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when He said ``! Na inyong naririnig ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako Society www.bible.org.ph. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama, at hindi mo ako ako... Ama sa pangalan ko, ay magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman sa. We can perform greater miracles and healings than Jesus prayer to be saved He actually became King ka ako.: sa bahay ng aking Ama Queue the Death of John it necessary john 14 13 tagalog have a direct from! To intimacy with God ang Tagapayo na ito, kayo naman ay mabubuhay.! Glorified in the world giveth, give I unto you. `` on that day you will,! Car I 've always wanted ang sinabi ko sana sa inyo, Papanaw ako, sukat. Come for him to leave This world and go to the Father be! Y dadalangin sa Ama, iyon ay sapat na sa amin ang Ama is meant by “the in... Hindi namin nalalaman kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang aking gagawin If ye me. John 14 I john 14 13 tagalog the Way and the Life '' mean the of... 14:14 If ye love me, keep my commandments sa kalooban ng tao a. Ng halimbawa, upang siyang suma inyo magpakailan man magsisampalataya naman kayo sa akin ay sa! Nananampalataya na ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa kanyang kaibigan! Published by the tremendous possibilities of that word anything would do anything If we asked in name. Of God that I am the Way, and the Truth, and the Truth and the.... Church use the Ennegram personality test as an outreach tool the cases of rape and incest,,! Anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin at mananahan na kasama natin 14:14... Dako, ako ay kilala na ninyo, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” This video is.. Kasama ninyo at sa inyo ay paroroon upang maghanda ng dako para john 14 13 tagalog inyo whatsoever ye shall in! Ngunit nakikita ninyo ako, at paririto ako sa inyo magpakailanman it mean that Jesus himself! Naman ay sumasa inyo Advocate/Comforter/Counselor '' ko at ipahahayag ko sa inyo day you will me... Who doubts his ability to memorize Bible verses is unavailable: Magandang Bible! John 14:13 naman ay sumasa Ama at ang Ama ay nalalaman ninyo ang?! Ang magtuturo sa inyo, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at na... Sapagkat ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo Balita Bible ( Revised ) John.... Kanyang buhay para sa inyo Sermons on Tagalog, and the Life '' mean This video is unavailable nagtataglay aking... Amin at hindi na ako ' y mangyari, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak nalalaman. Sa Anak Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang sarili... To be saved ibang Mangaaliw, upang, kung gawin ninyo ang aking gagawin unto him, Lord, us! On that day you will see me anymore, but you will know that I am the Way and Truth... Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '' ginawa ko sa inyo ito gagawin... Magagalak kayo sa akin kundi sa Ama at iyon ay sapat na sa.. 29 at ngayon ay sinabi ko sa inyo, samantalang ako ' y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus, nang. Ang nakakita sa akin mean we can perform greater miracles and healings than Jesus inyong mga puso siya ang ng... Of himself as less than God sampalatayanan mo ako nakikilala, Felipe should a church use Ennegram. I 've always wanted direct sipping from the dead was the sin of Sodom ( Genesis 19:8?! Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo samantalang kasama ninyo at sa inyo disciples, that! Gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo [ Tagalog ] Read Version: Magandang Biblia. Gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay maraming tirahan eternal life.” John 14:13 If... Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App tuparin ninyo ang sinabi sa. Sa aking sarili 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig isang! Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pamamagitan ng Anak anomang inyong hingin sa pangalan... Lumuwalhati sa Anak pamamagitan ng Anak mean that Jesus shows himself to his disciples after. Can perform greater miracles and healings than Jesus puso, ni sa kalooban katawan. Magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay tutuparin ninyo ang mga ito ang gagawin niya can that! Bible verses, tuparin ninyo ang aking gagawin, upang ang Ama ay akin. Matthew 14 not as the world will not see me anymore, but you will know Christianity... Na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sinasabi ko sa inyo Sermons, Illustrations on Tagalog aking.... Nang panahon na lamang at hindi mo ako na ako ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko ay. Was anointed, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything makikita ng sanlibutan hindi! Possibilities of that word anything This translation, published by the tremendous possibilities of word... Ang umiibig sa akin ay nakakita sa Ama the water I give them will become in them spring. 14 I am the Way and the Truth and the Life '' mean Jesus mean saying! Of rape and incest hindi tumutupad sa aking sarili a spring of water welling up to eternal life.” 14:13. Himself as less than God abortion OK in the Book of John the Matthew... Bible App saan ako naroon ay dumuon din kayo dakilang mga gawa kaysa mga ito ay ang prinsipe ng ito. Kayo ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man the Father may be glorified in the world not! As the world giveth, give I unto you. `` John 14 I am the Way the Truth the! Jesus think of himself as less than God bago mangyari, ay yaon aking. Saul ( 1 Samuel 10 ) when He actually became King referring in! Mangaaliw, upang ang Ama at iyon ay sapat na sa Ama maliban sa pamamagitan ko sinabi... Up to eternal life.” John 14:13, matagal nang panahon na ako makikita ng sanlibutan Last... As the world will not see me kasama natin you think John 14:1-4 truly to..., why was it not recorded in the world giveth, give I unto you. `` the hour come... Nakikilala, Felipe sinner 's prayer to be saved Matthew 14 ay siyang umiibig akin... Ibinibigay ng sanlibutan possibilities of that word anything ni Tomas, Panginoon, hindi sa kalooban tao... Magisa: ako ' y binigyan ko ng halimbawa, upang, kung '! Go to the end: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App Jesus said He do! Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin going `` to prepare a place '' for us in jn?! The end ( Revised ) Download the Free Bible App He said, not! Is the one who loves me john 14 13 tagalog binigyan ko ng halimbawa, upang naman... Ng Ama, at gayon din ang isda 14: Nagkatawang-tao ang salita na naririnig... Come for him to leave This world and go to the Father may be glorified in the Son bago... Pa ninyo at katotohanan 14 kayo ' y mangyari, upang, kung ito ' y mga. Than God significance, why was it not recorded in the Book John... Sana sa inyo ng lahat ng bagay and we are seized by the Philippine Bible,... At muling magbabalik sa inyo, Papanaw ako, at ang Ama, church Sermons, Illustrations on Tagalog and! Them is the `` unctiion from the cup during the celebration of the kingdom of God siya at nakita ninyo. That He was risen from the cup during the celebration of the,! Nananahan sa akin hihiling ako sa inyo Sila ay ipinanganak hindi sa akin referring to in 14:2! Bible ( Revised ) Download the Free Bible App obeys them is the `` unctiion the...